توری های استپ دار

متخصصین برسام پلیمر روی تمامی توری ها، لبه هایی تعبیه کرده¬اند که لبه با سطح بلندتر نسبت به پنل ،سرعت متریال در سرند را کاهش داده و زمان ماند جریان روی سرند را بالا ببرد تا در نتیجه¬ی آن ، احتمال عبور ذرات از مش ها به حداکثر برسد.

توری های استپ دار

متخصصین برسام پلیمر روی تمامی توری ها، لبه هایی تعبیه کرده¬اند که لبه با سطح بلندتر نسبت به پنل ،سرعت متریال در سرند را کاهش داده و زمان ماند جریان روی سرند را بالا ببرد تا در نتیجه¬ی آن ، احتمال عبور ذرات از مش ها به حداکثر برسد.