توری های ترومل

توری پلی یورتانی برسام پلیمر نه تنها از نظر ابعاد مش ها بلکه از نظر نحوه ی نصب و همچنین سطح باز مؤثر (opening area ) با در نظر گرفتن نوع فرآیند، بیشترین گزینه را به مشتریان ارائه می دهد تا به آبگیری یا دانه بندی کامل و بهینه دست یابند.
یکی از انواع توری های سرند پلی یورتانی برسام پلیمر،توری ترومل می باشد که در فرآیند دانه بندی در سرند های ترومل نصب می گردد.
متخصصین برسام پلیمر توانایی طراحی سرند و همچنین توری ترومل از جنس پلی یورتان را دارند.

توری های ترومل

توری پلی یورتانی برسام پلیمر نه تنها از نظر ابعاد مش ها بلکه از نظر نحوه¬ی نصب و همچنین سطح باز مؤثر (opening area ) با در نظر گرفتن نوع فرآیند، بیشترین گزینه را به مشتریان ارائه می دهد تا به آبگیری یا دانه بندی کامل و بهینه دست یابند.
یکی از انواع توری های سرند پلی یورتانی برسام پلیمر،توری ترومل می باشد که در فرآیند دانه بندی در سرند های ترومل نصب می گردد.
متخصصین برسام پلیمر توانایی طراحی سرند و همچنین توری ترومل از جنس پلی یورتان را دارند.