واسطه های کوپلینگ

کوپلینگ وسیله ای است برای اتصال دو قطعه دوار به هم که در حین اینکه دو قطعه را کنار هم حفظ میکند امکان حرکت زاویه دار را نیز فراهم می¬نماید
انواع ناهم ترازی بین اتصال
موارد استفاده کوپلینگ ها بیشتر برای موتور سانتری فیوژ، پمپ¬های سانتریفیوژ، پمپ کلوز و…
کوپلینگ ها یکی از قطعات انتقال قدرت مکانیکی می¬باشند که گشتاور را از محرک به متحرک منتقل می¬کنند.

کوپلینگ¬¬های پلی¬یورتانی در برابر ضربه، آب و روغن مقاوم هستند.زمانی که خواهان گشتاور بیشتری در یک فضای محدود و یا مقاومت در برابر اثرات جوی مانند ازن، نور خورشید و …مدنظر می باشد گزینه ی مناسبی می باشد.
کوپلینگ ها ی پلی یورتانی به راحتی در قسمت جانشین خود جای می گیرند و به دلیل توانایی در جذب شوک و تنش سبب کاهش صدای تولید شده نیز می شوند.
متخصصان برسام پلیمر قابلیت طراحی واسطه¬های کوپلینگ پلی¬یورتانی برای استفاده مناسب در جایگاه خاص خود دارند.
این موارد عبارتند از:
فراهم کردن انعطاف پذیری مکانیکی ناهم¬ترازی¬ها
توانایی جذب شوک و تنش
حفاظت در برابر اضافه بار و …
واسطه¬های کوپلینگ پلی¬یورتانی به دلیل خواص بالای پلی¬یورتانی طول عمر بسیار بالایی هم دارند.

واسطه های کوپلینگ

کوپلینگ وسیله ای است برای اتصال دو قطعه دوار به هم که در حین اینکه دو قطعه را کنار هم حفظ میکند امکان حرکت زاویه دار را نیز فراهم می¬نماید
انواع ناهم ترازی بین اتصال
موارد استفاده کوپلینگ ها بیشتر برای موتور سانتری فیوژ، پمپ¬های سانتریفیوژ، پمپ کلوز و…
کوپلینگ ها یکی از قطعات انتقال قدرت مکانیکی می¬باشند که گشتاور را از محرک به متحرک منتقل می¬کنند.

کوپلینگ¬¬های پلی¬یورتانی در برابر ضربه، آب و روغن مقاوم هستند.زمانی که خواهان گشتاور بیشتری در یک فضای محدود و یا مقاومت در برابر اثرات جوی مانند ازن، نور خورشید و …مدنظر می باشد گزینه ی مناسبی می باشد.
کوپلینگ ها ی پلی یورتانی به راحتی در قسمت جانشین خود جای می گیرند و به دلیل توانایی در جذب شوک و تنش سبب کاهش صدای تولید شده نیز می شوند.
متخصصان برسام پلیمر قابلیت طراحی واسطه¬های کوپلینگ پلی¬یورتانی برای استفاده مناسب در جایگاه خاص خود دارند.
این موارد عبارتند از:
فراهم کردن انعطاف پذیری مکانیکی ناهم¬ترازی¬ها
توانایی جذب شوک و تنش
حفاظت در برابر اضافه بار و …
واسطه¬های کوپلینگ پلی¬یورتانی به دلیل خواص بالای پلی¬یورتانی طول عمر بسیار بالایی هم دارند.