توری ریلی

توری پلی­ یورتانی برسام پلیمر نه تنها از نظر ابعاد مش­ها بلکه از نظر نحوه­ی نصب­ و همچنین سطح باز مؤثر (opening area ) با در نظر گرفتن نوع فرآیند، بیشترین گزینه را به مشتریان ارائه می­دهد تا به آبگیری یا دانه ­بندی کامل و بهینه دست یابند.

یکی از انواع توری های سرند پلی ­یورتانی برسام پلیمر،توری های ریلی می­باشد.

همانطور که در عکس ها مشخص است، روزنه­های توری سرند دارای دو جهت می­باشند.پیشنهاد متخصصین برسام پلیمر استفاده از توری با چشم­هایی در جهت جریان و با زاویه­ی 180 درجه با جریان (یاinflow  ) برای فرآیند دانه‑بندی و توری با چشم­هایی به صورت متقاطع با جریان(عمود بر جریان-crossflow) برای فرآیند های آبگیری می­باشد.

از آنجا که توری های برسام پلیمر دارای شبکه­ های ریز می­باشند، لذا در آبگیری از هدر رفت آب و ریزدانه های مفید جلوگیری می­کنند و ظرفیت تولید را تا 15% افزایش می­دهند.

برسام پلیمر قابلیت تولید و طراحی این نوع توری را در انواع سایز ها و اشکال هندسی و با ضخامت های متفاوت را دارد.

توضیحات سایز مش ابعاد پنل اسکرین ریلی برسام پلیمر
آبگیری و دانه ­بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

دانه­ بندی

100میکرون

130میکرون

150میکرون

200میکرون

250میکرون

300میکرون

350میکرون

400میکرون

450میکرون

500میکرون

600میکرون

700میکرون

800میکرون

1200میکرون

1400میکرون

2000میکرون

3000میکرون

300*300

 

دانه ­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 1000*300
دانه ­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 1005*300
دانه ­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 1000*390
دانه ­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 1005*390
دانه ­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 542*390
دانه ­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 542*300

توری ریلی

توری پلی­ یورتانی برسام پلیمر نه تنها از نظر ابعاد مش­ها بلکه از نظر نحوه­ی نصب­ و همچنین سطح باز مؤثر (opening area ) با در نظر گرفتن نوع فرآیند، بیشترین گزینه را به مشتریان ارائه می­دهد تا به آبگیری یا دانه ­بندی کامل و بهینه دست یابند.

یکی از انواع توری های سرند پلی ­یورتانی برسام پلیمر،توری های ریلی می­باشد.

همانطور که در عکس ها مشخص است، روزنه­های توری سرند دارای دو جهت می­باشند.پیشنهاد متخصصین برسام پلیمر استفاده از توری با چشم­هایی در جهت جریان و با زاویه­ی 180 درجه با جریان (یاinflow  ) برای فرآیند دانه‑بندی و توری با چشم­هایی به صورت متقاطع با جریان(عمود بر جریان-crossflow) برای فرآیند های آبگیری می­باشد.

از آنجا که توری های برسام پلیمر دارای شبکه­ های ریز می­باشند، لذا در آبگیری از هدر رفت آب و ریزدانه های مفید جلوگیری می­کنند و ظرفیت تولید را تا 15% افزایش می­دهند.

برسام پلیمر قابلیت تولید و طراحی این نوع توری را در انواع سایز ها و اشکال هندسی و با ضخامت های متفاوت را دارد.

توضیحات سایز مش ابعاد پنل اسکرین ریلی برسام پلیمر
آبگیری و دانه ­بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

دانه­ بندی

100میکرون

130میکرون

150میکرون

200میکرون

250میکرون

300میکرون

350میکرون

400میکرون

450میکرون

500میکرون

600میکرون

700میکرون

800میکرون

1200میکرون

1400میکرون

2000میکرون

3000میکرون

300*300

 

دانه ­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 1000*300
دانه ­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 1005*300
دانه ­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 1000*390
دانه ­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 1005*390
دانه ­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 542*390
دانه­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 542*300