بازدید جناب آقای دکتر فیروزی نماینده شهر فسا از غرفه برسام پلیمر