حضور برسام پلیمر در نهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری معدن و صنایع معدنی ایران