توری ریلی

توری ریلی پلی­ یورتانی برسام پلیمر نه تنها از نظر ابعاد مش­ ها بلکه از نظر نحوه­ نصب­ و همچنین سطح باز مؤثر (opening area) با در نظر گرفتن نوع فرآیند، بیشترین گزینه را به مشتریان ارائه می­ دهد تا به آبگیری یا دانه ­بندی کامل و بهینه دست یابند.

در کنار توری های استپ دار و ترومل یکی دیگر از انواع توری های سرند پلی ­یورتانی برسام پلیمر به نام توری ریلی وجود دارد.

همانطور که در عکس ها مشخص است، روزنه ­های توری ریلی دارای دو جهت می ­باشند.

کاربرد توری ریلی

پیشنهاد متخصصین برسام پلیمر استفاده از توری با چشم­ هایی در جهت جریان و با زاویه­ 180 درجه با جریان (یا inflow) برای فرآیند دانه بندی و توری با چشم­ هایی به صورت متقاطع با جریان (عمود بر جریان-crossflow) برای فرآیند های آبگیری می­ باشد.

از آنجا که توری ریلی برسام پلیمر دارای شبکه­ های ریز می ­باشند، لذا در آبگیری از هدر رفت آب و ریزدانه های مفید جلوگیری می ­کنند و ظرفیت تولید را تا 15% افزایش می دهند.

برسام پلیمر قابلیت تولید و طراحی این نوع توری را در انواع سایز ها و اشکال هندسی و با ضخامت های متفاوت را دارد.

توضیحات سایز مش ابعاد پنل اسکرین ریلی برسام پلیمر
آبگیری و دانه ­بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

دانه­ بندی

100میکرون

130میکرون

150میکرون

200میکرون

250میکرون

300میکرون

350میکرون

400میکرون

450میکرون

500میکرون

600میکرون

700میکرون

800میکرون

1200میکرون

1400میکرون

2000میکرون

3000میکرون

300*300

 

دانه ­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 1000*300
دانه ­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 1005*300
دانه ­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 1000*390
دانه ­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 1005*390
دانه ­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 542*390
دانه ­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 542*300

توری ریلی

توری ریلی پلی­ یورتانی برسام پلیمر نه تنها از نظر ابعاد مش­ ها بلکه از نظر نحوه­ نصب­ و همچنین سطح باز مؤثر (opening area) با در نظر گرفتن نوع فرآیند، بیشترین گزینه را به مشتریان ارائه می­ دهد تا به آبگیری یا دانه ­بندی کامل و بهینه دست یابند.

در کنار توری های استپ دار و ترومل یکی دیگر از انواع توری های سرند پلی ­یورتانی برسام پلیمر به نام توری ریلی وجود دارد.

همانطور که در عکس ها مشخص است، روزنه ­های توری ریلی دارای دو جهت می ­باشند.

کاربرد توری ریلی

پیشنهاد متخصصین برسام پلیمر استفاده از توری با چشم­ هایی در جهت جریان و با زاویه­ 180 درجه با جریان (یا inflow) برای فرآیند دانه بندی و توری با چشم­ هایی به صورت متقاطع با جریان (عمود بر جریان-crossflow) برای فرآیند های آبگیری می­ باشد.

از آنجا که توری ریلی برسام پلیمر دارای شبکه­ های ریز می ­باشند، لذا در آبگیری از هدر رفت آب و ریزدانه های مفید جلوگیری می ­کنند و ظرفیت تولید را تا 15% افزایش می دهند.

برسام پلیمر قابلیت تولید و طراحی این نوع توری را در انواع سایز ها و اشکال هندسی و با ضخامت های متفاوت را دارد.

توضیحات سایز مش ابعاد پنل اسکرین ریلی برسام پلیمر
آبگیری و دانه ­بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

دانه­ بندی

100میکرون

130میکرون

150میکرون

200میکرون

250میکرون

300میکرون

350میکرون

400میکرون

450میکرون

500میکرون

600میکرون

700میکرون

800میکرون

1200میکرون

1400میکرون

2000میکرون

3000میکرون

300*300

 

دانه ­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 1000*300
دانه ­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 1005*300
دانه ­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 1000*390
دانه ­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 1005*390
دانه ­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 542*390
دانه­بندی از 3 میل به بالا در اشکال مربعی و مستطیلی 542*300