حضور برسام پلیمر در دهمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع وابسته مصلی تهران