توری های استپ دار

متخصصین برسام پلیمر روی تمامی توری های استپ دار ، لبه هایی تعبیه کرده اند که لبه با سطح بلندتر نسبت به پنل، سرعت متریال در سرند را کاهش داده و زمان ماند جریان روی سرند را بالا ببرد تا در نتیجه آن، احتمال عبور ذرات از مش ها به حداکثر برسد.

توری های استپ دار

متخصصین برسام پلیمر روی تمامی توری های استپ دار ، لبه هایی تعبیه کرده اند که لبه با سطح بلندتر نسبت به پنل، سرعت متریال در سرند را کاهش داده و زمان ماند جریان روی سرند را بالا ببرد تا در نتیجه آن، احتمال عبور ذرات از مش ها به حداکثر برسد.