توری سرند

توری ۱۲ پایه

این توری برسام پلیمر نه تنها از نظر ابعاد مش ها بلکه از نظر نحوه نصب و همچنین سطح باز مؤثر (opening area) با در نظر گرفتن نوع فرآیند، بیشترین گزینه را به مشتریان ارائه می دهد تا به آبگیری یا دانه بندی کامل و بهینه دست یابند. علاوه بر توری 4 پین یکی دیگر از انواع توری های سرند پلی یورتانی برسام پلیمر، توری ۱۲ پایه است که به علت سهولت در نصب و تعویض و همچنین کاربرد دوگانه آن به علت مربعی بودن و آزادی عمل برای نصب در جهت مورد نیاز (هم در فرآیند آبگیری و هم دانه بندی) بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

ویژگی توری ۱۲ پین

همانطور که در عکس ها مشخص است، روزنه های توری ۱۲ پایه سرند دارای دو جهت هستند. پیشنهاد متخصصین برسام پلیمر استفاده از توری با چشم هایی در جهت جریان و با زاویه 180 درجه با جریان (یا inflow) برای فرآیند دانه بندی و توری با چشم هایی به صورت متقاطع با جریان (عمود بر جریان-crossflow) برای فرآیند های آبگیری است.

از آنجا که توری های برسام پلیمر دارای شبکه های ریز هستند، لذا در سرند خشک کن از هدر رفت آب و ریزدانه های مفید (ماسه بادی) جلوگیری می کنند و ظرفیت تولید را تا 15% افزایش می دهند.

توضیحات سایز مش ابعاد پنل اسکرین 12پین برسام پلیمر
آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

دانه­ بندی

100میکرون

130میکرون

150میکرون

200میکرون

250میکرون

300میکرون

350میکرون

400میکرون

450میکرون

500میکرون

600میکرون

700میکرون

800میکرون

1200میکرون

1400میکرون

2000میکرون

3000میکرون

305*305

توری ۱۲ پایه

این توری برسام پلیمر نه تنها از نظر ابعاد مش ها بلکه از نظر نحوه نصب و همچنین سطح باز مؤثر (opening area) با در نظر گرفتن نوع فرآیند، بیشترین گزینه را به مشتریان ارائه می دهد تا به آبگیری یا دانه بندی کامل و بهینه دست یابند. علاوه بر توری 4 پین یکی دیگر از انواع توری های سرند پلی یورتانی برسام پلیمر، توری ۱۲ پایه است که به علت سهولت در نصب و تعویض و همچنین کاربرد دوگانه آن به علت مربعی بودن و آزادی عمل برای نصب در جهت مورد نیاز (هم در فرآیند آبگیری و هم دانه بندی) بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

ویژگی توری ۱۲ پین

همانطور که در عکس ها مشخص است، روزنه های توری ۱۲ پایه سرند دارای دو جهت هستند. پیشنهاد متخصصین برسام پلیمر استفاده از توری با چشم هایی در جهت جریان و با زاویه 180 درجه با جریان (یا inflow) برای فرآیند دانه بندی و توری با چشم هایی به صورت متقاطع با جریان (عمود بر جریان-crossflow) برای فرآیند های آبگیری است.

از آنجا که توری های برسام پلیمر دارای شبکه های ریز هستند، لذا در سرند خشک کن از هدر رفت آب و ریزدانه های مفید (ماسه بادی) جلوگیری می کنند و ظرفیت تولید را تا 15% افزایش می دهند.

توضیحات سایز مش ابعاد پنل اسکرین 12پین برسام پلیمر
آبگیری و دانه ­بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

آبگیری و دانه­ بندی

دانه­ بندی

100میکرون

130میکرون

150میکرون

200میکرون

250میکرون

300میکرون

350میکرون

400میکرون

450میکرون

500میکرون

600میکرون

700میکرون

800میکرون

1200میکرون

1400میکرون

2000میکرون

3000میکرون

305*305